dimecres, 3 d’octubre del 2012

L’ús indegut dels mitjans informàtics a Justícia


En els darrers dos anys el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha incoat divuit expedients disciplinaris a funcionaris que presten serveis a l'Administració de justícia a Catalunya per la comissió d'una falta disciplinària greu consistent en l'ús indegut dels mitjans informàtics (art. 536.B.10 de la Llei orgànica del poder judicial), en relació amb l'accés a les aplicacions del Punt neutre judicial, principalment a l'Agència Tributària, tot sovint per consultes de familiars, atès que en aquests casos presumptament s'ha vulnerat el dret a la protecció de les dades personals.

El Punt neutre judicial és una pàgina web que unifica les comunicacions i peticions de dades entre les xarxes judicials de les comunitats autònomes, el Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial. S'hi accedeix amb autorització i només s'hi poden consultar les dades necessàries per als procediments judicials en curs: no s'hi poden consultar dades pròpies ni dades d'altri.

La protecció de les dades personals és un dret fonamental reconegut per l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, la Constitució espanyola de 1978 i la Directiva UE 95/46. Actualment està desplegat per la LO de protecció de dades de 1999 i pel seu reglament de 2007. La intimitat personal i el secret de les comunicacions són drets fonamentals regulats també en la Constitució espanyola (art. 18.4).

El personal al servei de l'Administració de justícia de Catalunya té un seguit de drets pel que fa a les seves dades personals contingudes en fitxers que gestiona el Departament de Justícia, i d'obligacions pel fet de tenir accés a dades personals de tercers. Les persones que incompleixin les obligacions establertes a la normativa de protecció de dades estaran sotmeses al règim disciplinari i a la responsabilitat civil o penal.

El Departament de Justícia ha decidit que la informació i els recursos que la suporten són actius essencials (el compliment legal en matèria de protecció de dades és l’actuació prioritària en la gestió de la seguretat de la informació) i que s'ha d'implementar conjuntament i de forma coordinada mesures organitzatives, tecnològiques i jurídiques.

Ja ho veieu, doncs, no val a badar.
(Imatge de morguefile.com)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada